Kootenay Boundary Regional Hospital

Portrait photo of Chiaw Ling Chiu

Chiaw Ling Chiu

Dr. Academic Rank: Hospital Site(s):

Portrait photo of Ian R Grant

Ian R Grant

Dr. Academic Rank: Hospital Site(s):

Portrait photo of Kenneth R McCaskill

Kenneth R McCaskill

Dr. Academic Rank: Hospital Site(s):

Portrait photo of Hendrik Mendes

Hendrik Mendes

Dr. Academic Rank: Hospital Site(s):

Portrait photo of Iain C Reid

Iain C Reid

Dr. Academic Rank: Hospital Site(s):

Portrait photo of Shani  Sian-Wei Tan

Shani Sian-Wei Tan

Dr. Academic Rank: Hospital Site(s):